nallesresalogo2014C

Organisation

Nalles Resa är en helt ideell förening och verksamheten bygger på att välvilliga företag, personer, organisationer och artister ställer upp pro-bono, det vill säga för den goda sakens skull.

För att komma i kontakt med någon i organisationen så ber vi er att använda vårt kontaktformulär, klicka här.

Grundare & Verksamhets-ansvarig
Per-Erik Ottosson

Operativt ansvarig
Susanne Ottosson

Nalles Resa
står under tillsyn av
Länsstyrelsen i Stockholms Län.


Alla stiftelser, med undantag för rena familjestiftelser och vissa vinstandels-stiftelser, står under tillsyn.

Länsstyrelsen kontrollerar bl a att stiftelsens medel används för det ändamål som de är avsedda och att stiftelsens tillgångar är placerade på ett godtagbart sätt. Tillsynen sker i första hand med stiftelsens årsredo-visning som grund.

Tillsynsmyndigheten skall ingripa, om det kan antagas att stiftelsens förvaltning eller revision inte utövas i enlighet med stiftelseförord-nandet eller bestämmelserna i denna lag eller att en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag.

Styrelsen består av
Per-Erik Ottosson
Karin Olofsson
Tommy Ottosson
Agnetha Larsson
Marie-Louise Ottosson
Susanne Ottosson
Ulrika Ottosson

Revision
Tillfälligt vakant

Juridiska frågor
Kompass Advokatfirma